Política de privadesa

Aquesta política de privadesa és conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com en allò que no resulti contrari a la normativa indicada, a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, i/o les que les poguessin substituir o actualitzar en el futur.
La nostra organització està compromesa amb la privadesa de les seves dades personals. Les dades personals facilitades són necessàries per prestar els nostres serveis i són tractades de manera lícita, lleial i transparent, garantint una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental mitjançant la aplicació de mesures tècniques i organitzatives.
A través del present document volem oferir-vos de forma transparent i lleial tota la informació necessària relativa al tractament de les vostres dades personals que realitza aquesta organització.

Base legal per al tractament de les vostres dades personals

A cada tractament específic de dades personals recopilades sobre vostè, us informarem de la base legal que legitima el tractament de les vostres dades personals.

Drets

Dret d’accés

És el dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si estan tractant o no dades personals que concerneixen l’interessat i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals ia la informació següent: les finalitats del tractament, les categories de dades personals de què es tracti, els destinataris o les categories de destinataris a què es van comunicar o seran comunicades les dades personals, termini de conservació o els criteris utilitzats per determinar aquest termini, l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat oa oposar-se a aquest tractament, dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), l’existència, si escau, de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, quan es transfereixin dades a tercers països el dret a ser informat de les garanties adequades a plicades.

Dret de Rectificació

És el dret a sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals si són inexactes, incloent-hi el dret a completar dades que figurin incompletes. Cal tenir en compte que en facilitar-nos les dades personals per qualsevol via, garanteix que són certes i exactes i es compromet a notificar-nos qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Per tant, qualsevol dany causat per motiu d’una comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta als formularis de la web, serà responsabilitat exclusiva de l’interessat.

Dret de Supressió

És el dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres supòsits, ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, o estan sent tractades altrament o retiri el consentiment. Cal tenir en compte que no serà procedent la supressió quan el tractament de les dades personals sigui necessari, entre altres supòsits, per al compliment d’obligacions legals o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la Limitació

És el dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, fet que suposa que en determinats casos ens pugui sol·licitar que suspenguem temporalment els tractaments de les seves dades personals o que les conservem més enllà del temps necessari quan pugui necessitar-ho.

Dret a retirar el consentiment

És el dret a retirar el consentiment que ha proporcionat en marcar “He llegit i accepto la política de privadesa” en qualsevol moment i segons s’especifica a l’apartat corresponent “Exercici de drets” o en el tractament específic de comunicacions comercials o Newsletter. Cal tenir en compte que aquest dret no tindrà efectes si, entre altres casos, el tractament de les dades personals és necessari per al compliment d’una obligació legal, l’execució i el manteniment d’una relació contractual, o per a la formulació, exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, la retirada del consentiment no tindrà efectes retroactius, és a dir, no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control

Si considereu que tractem les vostres dades personals d’una manera incorrecta, podeu contactar amb nosaltres. També té dret a presentar una queixa davant de l’autoritat de protecció de dades competent.

Dret a la Portabilitat

És el dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable, sempre que: el tractament es base en el seu consentiment i es faci per mitjans automatitzats o informàtics.

Dret d’oposició

És el dret a oposar-se al tractament de les vostres dades personals en base a l’interès legítim nostre. No seguirem tractant les vostres dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Exercici de dret

Si considereu que tractem les vostres dades personals d’una manera incorrecta, podeu contactar amb nosaltres o també teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD):
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Tractament de dades personals

Disposicions genèriques

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades pel que es compleix amb el principi de minimització de dades.
Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són les estrictament necessàries, la negativa a facilitar-les implicaria no poder prestar el servei sol·licitat.
Les comunicacions de les dades personals previstes a cadascun dels tractaments específics en alguns casos són necessàries per a l’execució i el manteniment d’un contracte i en altres casos per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Formulari de contacte

Les dades personals seran tractades per canalitzar les sol·licituds dinformació, suggeriments i reclamacions dusuaris o clients.
La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés en marcar “He llegit i accepto la política de privadesa”.
Les dades personals es conservaran per un període de dos anys des del moment en què es deixin de tractar, sens perjudici de l’exercici dels drets que l’assisteixen com a interessat.

Formulari Comunicacions Comercials o Newsletter

Les dades personals seran tractades per gestionar la subscripció a la nostra Newsletter, incloent-hi l’enviament d’informació personalitzada o no sobre els nostres productes o serveis a través de diversos mitjans com telèfon, correu electrònic, SMS, aplicacions per a dispositius mòbils, així com per qualsevol procediment anàleg. Cal tenir en compte que aquest tipus de tractament de dades pot comportar l’anàlisi del vostre perfil d’usuari per determinar quines són les vostres preferències i així poder fer-vos arribar informació més adequada als vostres interessos.
Podeu sol·licitar la baixa per a aquest tipus de tractament, en funció del mitjà emprat, de la manera següent:

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés prestat: en marcar “He llegit i accepto la política de privadesa” a la web, a través de document físic oa través de correu electrònic, segons cada cas.
Cal tenir en compte que en cas que el mitjà emprat sigui WhatsApp les dades personals seran cedides a WhatsApp Ireland Limited la qual es troba ubicada dins de l’EEE.
Les dades personals es conservaran mentre no retiri el consentiment segons la forma indicada al present apartat.